Kwaliteitsbewaking

De behandeling wordt altijd uitgevoerd door of onder regie van een Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog die is ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging voor psychologen www.psynip.nl

Psychologenpraktijk Ebbers heeft zich gekwalificeerd voor het keurmerk  basis GGZ; een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Medewerkers  van psychologenpraktijk Ebbers zijn tevens geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Wij werken samen met diverse huisartsen, wijkteams en andere hulpverleningsorganisaties. Indien noodzakelijk worden collegae geconsulteerd en/of wordt er doorverwezen.

Privacy Binnen de praktijk wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan uitwisseling van gegevens, dossiervorming en bescherming van privacy. Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van behandelingen, facturering, het onderhouden van contact en voor controle door toezichthoudende instanties. Eventuele informatieuitwisseling met andere hulpverleningsorganisaties, zal uitsluitend worden gedaan met schriftelijke toestemming.
Op de facturen van cliënten staat informatie over uw diagnose. Als u dat niet wilt, sturen wij facturen zonder deze informatie. Daartoe moet een privacy-verklaring worden getekend; deze vindt u in de zorgovereenkomst die u krijgt aangeboden tijdens de intake. Aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer, in overleg met de cliënt en/of gezaghebbenden, geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

De medewerkers van Psychologenpraktijk Ebbers hebben geheimhoudings-plicht. Wij beveiligen uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Er wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet. Voor verdere informatie zie: www.rijksoverheid.nl. De registratie van deze gegevens, de wijze van beveiliging, de bewaartermijnen, etc. hebben wij vastgelegd in een verwerkingsregister.

Cliënttevredenheid  Psychologenpraktijk Ebbers streeft ernaar om hulp zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en verwachtingen. Tijdens de trajecten wordt de cliënttevredenheid gemeten.

Het cijfer dat cliënten gemiddeld geven is: 9 (dd. 5-02-2019)

Klachtenregeling Toch kan het voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Psychologenpraktijk Ebbers vindt het belangrijk dat je ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan jou, maar ook aan andere cliënten, te verbeteren. Wanneer je ergens een klacht over heeft, kunt je dit bespreken met de betreffende medewerker zodat er gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Indien noodzakelijk en gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP. Met een klacht kunt je contact opnemen met de geschillencommissie via de website www.p3nl.nl.

Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.